Föreningen PAF - Persbergs aktiva friskola

Vilka är Persbergs aktiva friskola?

Persbergs Aktiva Friskola (PAF) är en ideell förening som är öppen för alla föräldrar, vårdnadshavare/målsmän till barn som går i Persbergs friskola, samt för skolans personal.

Föreningens syfte är att ordna aktiviteter för barnen i Persbergs friskola. Som studiebesök, pysselkvällar, discon, julmarknader, utflykter och massor av annat skoj.

 

Styrelsen Persbergs Aktiva Friskola består av:

Ordförande: Beatrice Tordsdotter Jansson
Kassör: Terese Wigh
Sekreterare: Therese Dufva Bergvall
Ledamöter: Katrin Koitti Paulsson, Markus Karlsson. 

Suppleanter: Madde Berggren, Emeli Mellqvist

 
 
 
 
Betalning av medlemsavgift till Persbergs Aktiva Friskola

Vid betalning av medlemsavgift, vänligen sätt in 150:- per läsår och familj 

 Betala gärna med swish på PAF:s nummer: 1234402061

OBS! Märk betalningen med efternamn och, om plats finns, förnamn eller initial, annars vet vi inte vilken familj som betalat!

Medlemskap i vår förening är frivilligt och kostar som sagt 150:- per läsår och familj. Som ideell förening får vi inte dela ut pengar till våra medlemmar, utan återinvesterar all eventuell inkomst i verksamheten, d.v.s. i våra barn. Det tycker vi är ett bra koncept!

Historien om PAF

Skolan har sedan länge en föräldraförening som heter Persbergs Friskolas Föräldraförening. Den nya föreningen PAF startades på uppmaning av föräldraföreningen med syfte att frigöra styrelsemedlemmarnas tid till att lägga full fokus på att driva skolan och PAF fick i uppdrag att organisera aktiviteter av den typ som en ’vanlig’ föräldraförening i en kommunal skola vanligtvis sysslar med.

PAF satte igång att jobba redan under hösten 2014, även om det formella konstitutionerande mötet hölls först 20 januari 2015. Föreningen verkar för alla elever på Persbergs skola, även de som inte är medlemmar i föreningen.

Hej, jag heter Beatrice Tordsdotter Jansson och var med och startade föreningen PAF 2015. Jag har sedan dess suttit med i styrelsen som både sekreterare, kassör och ordförande tills vår äldsta dotter gick ur åk 6 2019. Nu har vi åter barn på skolan och jag ser fram mot att engagera mig i föreningen igen. Denna gång på ordförandeposten igen.

Hoppas att vi ses på några av våra aktiviteter under året!

 

Årsmöte: Persbergs aktiva friskola, 20220922

Närvarande: Beatrice T. Jansson, Ulrika Nordgren, Madelene Berggren, Christin Lundkvist, Terese Wigh, Markus Karlsson, Therese Bergwall.

 

 1. Mötet förklaras öppnat.
 2. Mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Dagordningen godkännes.
 4. Ordförande: Terese Wigh, Sekreterare: Therese Bergwall
 5. Protokolljusterare: Madelene Berggren
 6. Föreningens ändamål uppläst.
 7. Årsberättelsen läses upp.
 8. Räkenskaperna 2021/2022 läses upp av Terese. Revisionsberättelsen läses.
 9. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
 10. Budget & Verksamhetsplan för 2022/2023 läses upp och delas ut. Vi ansöker även i år om föreningsbidrag hos Filipstads kommun.
 11. Lägger till en julpysselkväll, stryker glögg & pepparkakor på lucia för material till pysslet så budget hålls.
 12. A) Ordförande för en tid av ett år: Beatrice T. Jansson
 13. B) Kassör för en tid av ett år till: Terese Wigh
 14. C) Sekreterare för en tid av två år: Therese Bergwall
 15. D) Ledamöter för en tid av ett år vardera: Katrin K Paulsson, Markus Karlsson
 16. E) Suppleanter för en tid av ett år vardera: Madde Berggren, Emeli Mellqvist
 17. F) Till revisor utses Christin Lundkvist för en tid av ett år till.
 18. Medlemsavgiften på 150 kr fastställs.
 19. Ingen motion har inkommit till styrelsen.
 20. Ordförande ser till att delgivning av mötesprotokoll kommer ut på skolans hemsida under fliken PAF.
 21. Datum för halloweendisco & reflexvandring fastslås. 28/10 disco, 17/11 vandring.
 22. Mötet avslutat

 

Stadgar Persbergs Aktiva Friskola (PAF)

Persberg 20 januari 2015

 

 §1. Föreningens namn

Föreningens namn är Persbergs Aktiva Friskola, nedan kallad PAF. Föreningen är ideell, partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningen har sitt säte i Persbergs Friskola, Filipstads kommun.

§2. Föreningens ändamål

PAF har till uppgift att stödja eleven i skolan och i hemmet för att bidra till att barnen i Persbergs Friskola får en trygg uppväxtmiljö och för att främja deras allsidiga utveckling. PAF arbetar aktivt mot droger, mobbning och rasism genom att vuxna och barn är aktiva tillsammans i en trygg miljö som främjar tolerans. Alkohol serveras aldrig på våra evenemang. Vidare bidrar vi med medlemmarnas arbetsinsatser, ekonomiskt stöd via medlemsavgifter och ev. övriga bidrag samt genom projektgrupper och andra insatser som av PAF:s styrelse vid varje tillfälle bedöms som lämpliga.

§3. Medlemskap

Fullt medlemskap i PAF tillkommer varje förälder, annan vårdnadshavare eller skolpersonal, som uttryckt önskemål härom. Med fullt medlemskap menas att medlemmen har rösträtt i föreningen, rätt att kandidera till styrelsen och rätt att delta i föreningens aktiveter. Medlemskap som stödmedlem erbjuds annan person som har intresse av att ge ekonomiskt bidrag till föreningens arbete. Stödmedlem har ej rösträtt, och ej rätt att delta i aktiviteter annat än vid erhållen inbjudan. Medlemskap ingås genom erläggande av medlemsavgift. Föreningen får inte vägra någon inträde eller utesluta någon som uppfyller kraven för medlemskap, delar föreningens målsättning och följer dess stadgar.

§4. Medlemsavgift

Medlemsavgiftens storlek bestäms vid PAF:s årsmöte. Alla ordinarie medlemskap skall erläggas före oktober månads slut.

§5. Föreningsmöten

PAF:s ordinarie årsmöte ska hållas årligen mellan den 1 september och den 15 oktober och tidpunkt och plats skall meddelas medlemmarna personligen via brev/email och offentliggöras via Persbergs Friskolas hemsida. Extra årsmöte hålls då styrelsen finner det lämpligt eller då det skriftligen påkallats av minst 10% av medlemmarna. Kallelse med förslag till dagordning skall utfärdas av styrelsen och tillställas medlemmarna – ifråga om årsmöte minst två veckor och i fråga om extra möte minst en vecka före mötet. I kallelse till extra möte skall anges för vilket ändamål mötet hålls.

§6. Kommunikation

Föreningen skall kommunicera med medlemmarna via Persbergs Friskolas hemsida under särskild flik. Föreningen skall också en gång om året, vid läsårets början, skicka inbetalningskort till medlemmarna samt bjuda in föräldrar till nya elever i skolan till föreningen. För denna information ansvarar föreningens styrelse. Tillfälligt medlemskap, då en elev börjat i Persbergs Friskola mitt i terminen, kan ges efter godkännande av styrelsen. Styrelsen är ansvarig för att aktuell information finns att tillgå på skolans hemsida och för att ett medlemsregister upprättas och uppdateras kontinuerligt.

§7. Rösträtt

Vid PAF:s årsmöte har varje närvarande medlem en röst. Omröstning sker öppet. Beslut fattas med enkel majoritet och vid lika röstetal med lottning.

§8. Ärenden

Vid årsmöte med PAF får till avgörande föredragas endast ärende som angivits i kallelsen eller varit upptaget på det utsända förslaget till dagordning eller som står i omedelbart samband med sådant ärende. Medlem som önskar få ärende framlagt för beslut på mötet, bör senast en vecka före mötes datum tillställa styrelsen skriftlig framställning i ärendet.

§9. Valberedning

Årsmötet utser valberedning bestående av minst två ledamöter. Valberedningen förbereder samtliga vid föreningsmöte förekommande val för tiden till och med nästföljande årsmöte. Det åligger valberedningen att senast en vecka före årsmötet avge förslag till styrelsen på personer till de val som skall ske. Valberedningen har rätt att vara representerad vid styrelsens sammanträden.

§10. Styrelsens sammansättning

PAF:s styrelse består av 7 styrelsemedlemmar. Styrelsen utser en ordförande som innehar posten för en tid av minimum ett år och övriga ledamöter, också för en tid av minimum ett år med möjlighet till omval. Till styrelsen får endast väljas medlem som har barn i Persbergs Friskola.

§11. Styrelsens uppgifter

Styrelsen är PAF:s beslutande organ. Den är gemensamt ansvarig för förvaltningen av föreningens angelägenheter och egendom. Den leder PAF:s verksamhet i överensstämmelse med stadgarna och verkställer fattade beslut. Kassören och ytterligare en ledamot är firmatecknare var och en för sig.

Det åligger styrelsen att:

– Förbereda PAF:s årsmöte och extra möten

– Verkställa fattade beslut

– Senast tre veckor före PAF:s årsmöte till revisorn överlämna verksamhetsberättelse jämte resultat- och balansräkning avseende det senaste räkenskapsåret.

§12. Styrelsemöten

Styrelsen sammanträder två gånger per år. Styrelsen är beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal fattas beslut genom lottning.

§13. Räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår omfattar tiden 1 september – 31 augusti (verksamhetsåret skall följa läsåret.)

§14. Revision

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper under verksamhetsåret utses vid årsmötet en revisor. Revisorn ska avge sin berättelse senast en vecka före årsmötet.

§15. Stadgeändring

Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas vid årsmötet. För giltighet av beslut krävs minst 2/3 av de röstande.

§16. Upplösning av PAF

För upplösning av PAF fordras beslut i samma ordning som stadgas i §15. Upplöses föreningen och övertas dess verksamhet av annan föräldraförening skall dess tillgångar tillfalla den senare föreningen. I annat fall skall tillgångarna överföras till skolan.