Persbergs friskolas föräldraförening - PFF

Persbergs friskolas föräldraförening – PFF

2001 när den kommunala skolan i Persberg lades ned i besparingssyfte bildade dåvarande vårdnadshavare till elever på skolan föräldraföreningen (PFF) och kunde då öppna Persbergs friskola.

Alla vårdnadshavare som önskar engagera sig i skolan är välkomna att gå med i styrelsen.

Föreningen är alltså huvudman för skolan istället för tidigare kommunen. Huvudman är det juridiska begreppet för den som är ytterst ansvarig att skolan drivs enligt lagar, förordningar och styrdokument (som läroplanen) som reglerar skolornas verksamhet i Sverige.

Styrelsen och medlemskap

Medlemmar i föreningen är vårdnadshavarna på skolan som önskar vara medlemmar. Men det finns inget krav på att en familj måste vara medlemmar i föreningen för att placera sina barn i skolverksamheten.

Varje år utses en styrelse vid föreningens årsmöte. Styrelsens uppgift är att förvalta föreningen enligt de beslut som fattas av årsmötet och se till att skolan drivs enligt de lagar och regler som finns. Rent praktiskt handlar detta om att sätta upp ekonomiska ramar för verksamheten, samråda med rektor kring verksamhetens utformning, delta i diskussioner med kommunen med mera. 

Finansiering av skolan

Skolan finansieras genom den så kallade skolpengen. Det innebär att kommunen betalar en

summa för varje barn som går i vår verksamhet. Den summan motsvarar den kostnad som kommunen skulle ha haft om barnet gick i en av kommunens egna skolor. Persbergs skolas föräldraförening har inget vinstintresse och alla pengar går till skolverksamheten. Genom att sköta många administrativa sysslor ideellt slipper föreningen lägga pengar på sådant och vi kan istället ha en hög lärartäthet, egen skolbespisning med mera.

Rektorer i svensk skola har enligt skollagen en stor frihet att styra och leda skolans inre arbete. Huvudmannen ansvarar för att skolan drivs enligt lag och förordning men hur utbildningen organiseras och genomförs bestäms av rektor. Se nedanstående citat ur skollagen:  

Huvudmannens ansvar för utbildningen
8 § Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i denna lag, föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för utbildningen som kan finnas i andra författningar. 

Rektor och förskolechef
9 § Det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas och samordnas av en rektor. Det pedagogiska arbetet vid en förskoleenhet ska ledas och samordnas av en förskolechef. Dessa ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas.

10 § Rektorn och förskolechefen beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Rektorn och förskolechefen fattar i övrigt de beslut och har det ansvar som framgår av särskilda föreskrifter i denna lag eller andra författningar.