Klagomålshantering

Om du inte är nöjd?

Om Du som barn, förälder eller personal har synpunkter på Persbergs Friskolas verksamhet eller dess personal använder vi oss av följande arbetsgång:

  1. Vi vill uppmuntra till att eventuella synpunkter och klagomål på verksamheten eller dess personal tas upp direkt med den person ärendet berör. Om du efter kontakt med personalen fortfarande har synpunkter/klagomål, ta kontakt med skolans rektor. Om du av någon anledning inte personligen vill kontakta den problemet berör så kan du givetvis kontakta rektor först.

  2.  Rektor antecknar dina synpunkter eller klagomål. Därefter kontaktar rektor berörd personal för att få dess syn på sakfrågan samt försöka lösa problemet.

    Om du tycker att problemet inte lösts efter detta ordnar rektor möte med dig och berörd personal. Vid behov kan även stödpersoner delta. Ex, personal ur Elevhälsan.

    Mötet dokumenteras och eventuell handlingsplan upprättas. Handlingsplanen skrivs under av mötesdeltagarna.

    Rektor ansvarar för att uppföljning görs inom en månad. Samtalen dokumenteras.

  3. Sker ingen förändring efter steg 2 kontaktar rektor skolans styrelseordförande som i sin tur kallar samtliga berörda till samtal. Även detta samtal dokumenteras.